Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Құқық

Тип: Баяндама

Объем: 11 стр.

Полный просмотр работы

Қазынагерлік қызметтеп кеден қызметінің функциясы

Қарсы баж, өтемдік баж; кеден органдарының лицензия бер-гені үшІнгІ алынатын альш; кедендік рәсімдеу бойынша ма-манның біліктілік аттестатын бергені үшін алынатын алым, кедендік рөсімдеу үшін алынатын кеден алымы, тауарларды сақгау үшін алынатын кедең алымы, тауарларды кедендік алып жүру (шығарып салу) үшін алынатын кеден альшы, ақпарат-тандырғаны мен кеңес бергенІ үшін ақы, алдын-ала шешім қабылдағаны үшін төлемақы, кеден аукциондарьша қатыскдны ушін телемақы.
Кейінгі енген өзгерістер мынадай болды. Тек кеден ба-жының өзінен басқа, сондай-ақ акдараттандырғаны мен ке-ңес бергені үшін және кеден аукциондарына қатысқаны үшін төленетін төлемаіфідан баска барлық баждар алыньш тастал-ды. Ол кезде заңца көрсетілген шарттар негізінде кеден орган-дары демпингке карсы қорғау және өтемдік баждар салуға қүкьшы болды.

Тауарлар мен көлік қүралдарының кеден күнына, негі-зінде, тауар бағасы мен нактьт шығьшдар кіреді. Нақгы шы-ғындарды тауарды эуежайта, кемежайға жеткізу жөніндегІ немесе кеден аумағынан баска жерге шығару, апару шығын-дары, тасымалдау қүны, тиеуге, түсіруге, кайта тиеуге және басқа көлікке ауыстыруға, сақтандыру сомасы, комиссиялык. және брокерлік марапаттау, ыдыс пен орап-каптау күнына кеткен шығындар қүрайды.
Кеден қүны бекітілген тэсілмен анықталады: әкелінген тауарлармен жасалатын мәміле баға бойынша (негізгі әдіс); үқсас тауарлармен жасалатын; мәміле баға бойынша; біртекті тауарлармен жасалатын мәміле баға бойынша; қүнын шеге-ру; қүнын косу; резервтік әдіс; негізгі әдістерді қолдану мүм-кін болмаған жағдайда келесі әдіс қолданылады.

Салық төлеушінің есепшотында берешек кеден төлемдерін және төлемақы өсімін қамтамасыз ететін қаражат болмаған жағдайда салық төлеушінің мүлкіне өкім етуІ шектелгені ту-ралы шешім шығарылады.
Кеден органдары салық заңцарында кдрастырылған шарт-тар мен тәртіптер негізінде импортталған тауарлардан қосым-ша қүн (ҚҚС) және акциздер салығын алады.