Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Криминалистика

Тип: Реферат

Объем: 19 стр.

Полный просмотр работы

Кәсiптiк қылмыс және оны ескеру

Жоспар
1 Кәсiби қылмыс туралы түсiнiк және оның сипаттамасы 3
2 Кәсiби қылмыстылықтық сақтандыру шаралары 15
Қорытынды 17
Ұсынылатын әдебиеттер 19

1 Кәсiби қылмыс туралы түсiнiк және оның сипаттамасы
Криминологиядағы шиеленiскен мәселелердiң бiрi нелiктен белгiсiз – ғасырдан астам тәжiрибешiлер мен ғалымдардың көз қарастарының көп түрлiлiгiне қарамай негiзгi зерттеулердiң жеке құралы болмаған кәсiби қылмыскер ұғымдары осы және басқа жағдайлары мен көрсеткiштерге қатысты аз айтылған жоқ. У. Ломброзодан бастап ғалымдар кәсiби қылмыскердiң мiнез-құлқындағы тұрақты арам тамақтықпен кейбiр интелектерiмен татуировка, жаргон, өзара көмектесуге ынталандыруды атап өттi.

Криминалдық кәсiби еркiнен айыратын және басқа да қылымстық жазалардың түрлерiн туғызатын қажеттiлiктерi және байқау әдiстерi көрсетiлiп тәжiрибелi қылмыскерлердiң арнайы оқытуымен жүргiзiледi. Бұрын кәсiби қылмыскерлер жеке дара жұмыс iстеудi құптаған. Бiрақ соңғы жылдардың басталыстарына қарағанда олардың криминалдық бiлiмiмен дағдылары жоқ тұлғаларды сыбайластар ретiнде қолдануы көп кездеседi.

2 Кәсiби қылмыстылықтық сақтандыру шаралары
Кәсiби қылмыскерлерден сақтандыру үшiн көбiне экономикадағы және оны тудыратын негатвтi әлеуметтiк факторларды жоятын қоғамның рухани өмiрiндегi позитивтi өзгерiстерге байланысты. Олардың негiзгiлерi: тұрмыстық және тыйым салынған зоналарда жұмыс iстемеу, еркек болу белсендiлiкке қосылмау. Әкiмшiлiктiң талаптарын орындамау, босаң адамдармен араласпау және басқалар. Түзету колонияларында өздерiнiң тәртiптерi бар. Соңында көп кiсiлер белгiлi тәртiптi үйренiп алады кәсiби қылмыскерлермен тығыз байланыс жасайды.

Қорытынды
Криминалдық кәсiп және кәсiби қылмыс әлеуметтiк құбылыс сияқты себептерден тұрады. Бiрақ онымен бiрге оларда арнайы детерминант – қылмыстық қарақшылық салттар мен дәстүрлер әсерi бар бұл кәсiби қылмысты қайта өндiретiн катализатор болып табылады. Бұлар криминогендiк ортада қатынастар етпейтiн субмәдениеттi әлемдiк көз қарас бекiтетiн және әлеуметтiк бақылау жағдайларындағы кәсiби қылмыстық өмiр сүруiн қамтамасыз ететiн антиәлеуметтiк заң болып табылады. Криминологиялық салттардың кәсiби қылмыскерлердiң тууына әсерiн экономиканың, қоғамның, әлеуметтiк және адамгершiлiк институттарының әлсiреуi кезiнде болуы мүмкiн. Құқық қорғау органдарының әрекеттерiндегi ұйымдастыру басқару жетiспеушiлiктерi қылмыстық заңның қоғамдық қатынастан кейiн қалуы қылмыстық қауiптi пайда болу нейтрализацияларына бөгет болады.

Ұсынылатын әдебиеттер
1. Алиев В. М. Личность осужденных наркоманов, индивидуально-воспитательное воздействие на н в ИТУ: Автореф. Дис. ...канд. юрид. наук. – М., 1990.
2. Анисимов В. М. Антиобщественные традиции, обычаи и нормы поведения осужденных в местах лишения свободы: исторические аспекты. – М., 1990.
3. Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность и психические аномалии. – М., 1987.
4. Берекашвили Л. Ш. Общая криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления. – М., 1976.
5. Биленчук К. Д., Ращик А. И. Изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии. – Киев, 1991.
6. Голик Ю. В. Случайный преступник. – Томск, 1984.
7. Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. – Горький, 1974.
8. Каиржанов Е. И. Криминология (Общая часть). – Алматы, 1995.
9. Криминальная мотивация / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М., 1986.
10. Криминология / Под ред. А. И. Долговой. – М., 1997.
11. Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – М., 1995.
12. Криминология и профилактика преступлений. – М., 1989.
13. Лейкина Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Л., 1969..
14. Личность преступника /Отв. ред. В. В. Кудрявцев. – М., 1971.
15. Лунев В. Б. Мотивация преступного поведения. – М., 1991.
16. Ной И. С. Методологические проблемы советской криминологии. – Саратов, 1975.